Μπορουμε να σας βοηθησουμε

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, υπάρχουν εμπόδια, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

01

Ιδιωτικός Τομέας

Είστε μία Πολύ Μικρή, Μικρή, ή και μεγαλύτερη επιχείρηση , η οποία χρειάζεται να επικαιροποιήσει τις αξίες της, να τις επικοινωνήσει αποτελεσματικά, να βρει επενδυτές, χρηματοδότηση, συνεργάτες, ώστε να κάνει την διαφορά στον τομέα της?


Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

 • Κτίζουμε από την αρχή το Επιχειρηματικό σας Μοντέλο

 • Αλλάζουμε την Επιχειρησιακή Κουλτούρα

 • Εντοπίζουμε τα δυνατά σημεία και κτίζουμε γύρω από αυτά

 • Εντοπίζουμε τα Αδύνατα σημεία και προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης

 • Ενδυναμώνουμε την επικοινωνία με τους πελάτες

 • Εξοικονομούμε χρόνο και χρήμα με την εφαρμογή απλών διαδικασιών

Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

02

Δημόσιος Τομέας:

Φορείς κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης, ΟΤΑ, Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης, κλπ., οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν την καλύτερη δυνατή διαχείριση των πόρων τους, με το μέγιστο κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο.

 • Δημιουργία μοντέλων μέτρησης απόδοσης

 • Βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών λειτουργιών

 • Διακυβέρνηση, Κανονιστική Συμμόρφωση, Εσωτερικός Έλεγχος

 • Χρηματοδότηση δράσεων

 • Δημιουργία συνεργειών με φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό

 • Ενσωμάτωση δεδομένων και πρακτικών του ιδιωτικού τομέα

03

Τρίτος Τομέας (Κοινωνική & Αλληλύγγυα Οικονομία):

 

Για κάθε επιχείρηση, ή φορέα της Κοινωνικής Οικονομίας ο οποίος επιδιώκει να είναι επιχειρησιακά ικανός και κοινωνικά αποτελεσματικός.


Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

 • Βελτίωση της επιχειρησιακής απόδοσης

 • Δημιουργία συνεργειών με τους άλλους τομείς

 • Χρηματοδότηση κοινών δράσεων

 • Ενσωμάτωση εργαλείων και πρακτικών του ιδιωτικού τομέα

 • Αύξηση της επίδρασης και του αντίκτυπου του τρίτου τομέα της οικονομίας

04

Φορείς της Ακαδημαϊκής Κοινότητας:

Φορείς της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, της Εκπαίδευσης, της Τεχνολογίας, της Επιχειρηματικότητας, Ερευνητικά Κέντρα, οι οποίοι επιδιώκουν να συμμετέχουν σε δράσεις χάραξης πολιτικής, ή να παρέχουν καινοτόμες λύσεις σε προκλήσεις της κοινωνίας και της οικονομίας.


Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

 • Χρηματοδότηση για δράσεις καινοτομίας

 • Ευθυγράμμιση θεωρίας και πρακτικής

 • Διασύνδεση με ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

 • Δημιουργία και ανάπτυξη κόμβων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας

 • Προώθηση θεμάτων ενδιαφέροντος στα ενδιαφερόμενα μέρη